News

recorded:

BACK: March 2023

Pályázati felhívás 2022
23 December, 2022. 12:52
kultúra

 

A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint.
Az intézmény főbb szakmai alaptevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal, különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, díszítőművészet.
Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése.
A település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr művészeti csoportokat egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
Családi ünnepségek szervezése
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani
a könyvtári szolgáltatást:
a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
iskolakönyvtári feladatok ellátását,
könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai úton, eredetiben és másolatban,
bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a közvetítését,
a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat (helyismereti tevékenység),
a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyek, klubok, játszóházak, táborozás szervezését,
helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatását, kiadását, árusítását,
közhasznú szolgáltatások közvetítését,
városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól tájékoztatást,
a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények előkészítését és szervezését, a lakosság számára internet-, valamint számítógép használatot, fénymásolást.
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
Az intézmény főbb gazdálkodási mutatói
A 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 27 817 826 Ft
2022. évi 8 órára számított engedélyezett álláshelyek száma: 3 fő.
A munkakör megnevezése: Igazgató
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése értelmében az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása és megszervezése:
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított Önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtak, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok és kötelmek teljesítése.
Pályázati feltételek
I. A Kult. tv. 94. § (1) bekezdése értelmében az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi színtérben foglalkoztatott az lehet, aki
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
c) megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.
II. A Vhr. 3. § (2) bekezdése értelmében az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, a Vhr. 1. melléklete 5., illetve 9. pontja szerinti feltételeknek kell megfelelnie.
III. A munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
IV. A munkakör betöltésének további feltétele a magyar nyelvtudás.
Javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk
Felek kölcsönös megállapodása az irányadó, mely megállapodásnak a pályázó bizottsági meghallgatásán szükséges létrejönnie.
A munkaviszony kezdő és befejező időpontja
A vezetői megbízás 2023. május 01. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
Az igazgató munkába lépésének kezdő napja: 2023. május 01.
Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás lehetősége és annak feltételei:
A munkaviszony befejező időpontját követően a pályázat kiírója a kulturális munkakörben történő tovább foglalkoztatás lehetőségét a hatályos jogszabályi előírásoknak és a felek kölcsönös megállapodásának figyelembevételével, illetve függvényében biztosítja.
Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya
A költségvetési szerv igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbírálás határideje
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó szakmai önéletrajzát,
részletes szakmai és vezetési programját, továbbá
a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását:
a szakmai képzettséget igazoló okiratok másolati példányát, valamint a szakmai gyakorlatot tanúsító iratok másolati példányát (a pályázó a szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni az okirat(ok) eredeti példányát);
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános vagy zárt ülésükön tárgyalják;
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
a benyújtott dokumentumok hitelesek;
vezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz (2007. évi CLII. törvény);
a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;
A pályázatok elbírálása, – jelen pályázat kiírásakor alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően – az abban foglalt eljárási határidők betartása mellett történik azzal, hogy nyertes pályázat esetén az igazgatói munkakör betöltésére munkaszerződést kell kötni.
Egyéb információk:
Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Csepreg Város polgármestere gyakorolja.
A munkavégzés helye: a város közigazgatási területe, az intézmény székhelye, valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helységek.
A pályázati felhívás közzététele az intézmény honlapján (https://csepregikultura.hu/), valamint az intézmény fenntartójának honlapján (https://csepreg.hu/) történik.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2022. december 19.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
Benyújtási határidő: 2023. február 28.
A pályázatok zárt borítékban „Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban Csepreg Város polgármesterének címezve személyesen vagy elsőbbségi tértivevényes postai küldeményként a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. címre nyújthatók be.
A pályázat személyes leadására a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti titkárságán hivatali időben van lehetőség. Tértivevényes elsőbbségi postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja azok érdemi elbírálása nélkül.
A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért Szakmai bizottság véleményezi, melyet követően a Képviselő-testület Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága értékeli és javaslatot tesz a polgármesternek a vezető személyére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztésre.
A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók a személyes meghallgatásra meghívást kapnak.
Az igazgató megbízásáról Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a véleményező bizottság, valamint a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának ismeretében.
Pályázat elbírálási határidő várhatóan: 2022. március 31.
A pályázat kiírója a pályázókat a Képviselő-testület döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás hivatali időben, telefonon a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől (+36305791490) vagy aljegyzőjétől (+36305791513) kérhető.
Csepreg, 2022. december 19.

A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint.

 

Az intézmény főbb szakmai alaptevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal, különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.

 

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, díszítőművészet.

Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése.

A település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr művészeti csoportokat egyesületeket, termek bérbeadása, stb.

Családi ünnepségek szervezése

 

A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani

a könyvtári szolgáltatást:

a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,

iskolakönyvtári feladatok ellátását,

könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai úton, eredetiben és másolatban,

bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),

szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,

a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,

a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a közvetítését,

a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat (helyismereti tevékenység),

a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyek, klubok, játszóházak, táborozás szervezését,

helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatását, kiadását, árusítását,

közhasznú szolgáltatások közvetítését,

városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól tájékoztatást,

a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények előkészítését és szervezését, a lakosság számára internet-, valamint számítógép használatot, fénymásolást.

 

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),

- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint

- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

 

Az intézmény főbb gazdálkodási mutatói

A 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 27 817 826 Ft

2022. évi 8 órára számított engedélyezett álláshelyek száma: 3 fő.

A munkakör megnevezése: Igazgató

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése értelmében az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása és megszervezése:

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított Önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtak, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok és kötelmek teljesítése.

 

Pályázati feltételek

I. A Kult. tv. 94. § (1) bekezdése értelmében az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi színtérben foglalkoztatott az lehet, aki

a) cselekvőképes,

b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.

 

II. A Vhr. 3. § (2) bekezdése értelmében az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, a Vhr. 1. melléklete 5., illetve 9. pontja szerinti feltételeknek kell megfelelnie.

 

III. A munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

IV. A munkakör betöltésének további feltétele a magyar nyelvtudás.

 

Javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk

Felek kölcsönös megállapodása az irányadó, mely megállapodásnak a pályázó bizottsági meghallgatásán szükséges létrejönnie.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja

A vezetői megbízás 2023. május 01. napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az igazgató munkába lépésének kezdő napja: 2023. május 01.

Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás lehetősége és annak feltételei:

A munkaviszony befejező időpontját követően a pályázat kiírója a kulturális munkakörben történő tovább foglalkoztatás lehetőségét a hatályos jogszabályi előírásoknak és a felek kölcsönös megállapodásának figyelembevételével, illetve függvényében biztosítja.

 

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya

A költségvetési szerv igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

A pályázat benyújtásának feltételei és az elbírálás határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó szakmai önéletrajzát,

részletes szakmai és vezetési programját, továbbá

a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását:

 

a szakmai képzettséget igazoló okiratok másolati példányát, valamint a szakmai gyakorlatot tanúsító iratok másolati példányát (a pályázó a szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni az okirat(ok) eredeti példányát);

 

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;

a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános vagy zárt ülésükön tárgyalják;

a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

a benyújtott dokumentumok hitelesek;

vezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz (2007. évi CLII. törvény);

a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;

 

A pályázatok elbírálása, – jelen pályázat kiírásakor alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően – az abban foglalt eljárási határidők betartása mellett történik azzal, hogy nyertes pályázat esetén az igazgatói munkakör betöltésére munkaszerződést kell kötni.

Egyéb információk:

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Csepreg Város polgármestere gyakorolja.

A munkavégzés helye: a város közigazgatási területe, az intézmény székhelye, valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helységek.

A pályázati felhívás közzététele az intézmény honlapján (https://csepregikultura.hu/), valamint az intézmény fenntartójának honlapján (https://csepreg.hu/) történik.

 

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2022. december 19.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

Benyújtási határidő: 2023. február 28.

A pályázatok zárt borítékban „Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban Csepreg Város polgármesterének címezve személyesen vagy elsőbbségi tértivevényes postai küldeményként a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. címre nyújthatók be.

A pályázat személyes leadására a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti titkárságán hivatali időben van lehetőség. Tértivevényes elsőbbségi postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja azok érdemi elbírálása nélkül.

A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért Szakmai bizottság véleményezi, melyet követően a Képviselő-testület Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága értékeli és javaslatot tesz a polgármesternek a vezető személyére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztésre.

A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók a személyes meghallgatásra meghívást kapnak.

Az igazgató megbízásáról Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a véleményező bizottság, valamint a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának ismeretében.

Pályázat elbírálási határidő várhatóan: 2022. március 31.

A pályázat kiírója a pályázókat a Képviselő-testület döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás hivatali időben, telefonon a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől (+36305791490) vagy aljegyzőjétől (+36305791513) kérhető.

Csepreg, 2022. december 19.

 

Related documents

event calendar

MoTuWedThuFriSaSu
12
3456789
101112131415
17181920212223
24252627282930

latest photo gallery


16.09.2022. 18:00
view photo gallery

partners

Márk Rosarium - Acsád
MÁRK ROSARIUM – A „RÓZSAEMBER” HAGYATÉKA

MÁRK GERGELY, a legnagyobb magyar rózsanemesítő több mint 700 fajtáját bemutató, látogatható gyűjteményes kert került kialakításra Acsádon.

facebook