A közművelődési könyvtár története

Történeti áttekintés

Csepregen a könyvtárügynek már a múlt században is hagyományai voltak. 1869-ben Casino, 1984-ben Polgári olvasókör, 1903-ban pedig Katholikus legényegylet alakult. Mindhárom rendelkezett könyvekkel, újságokkal, s ezekből felolvasásokat tartottak. Jelentőségüket elsősorban az adta, hogy sokrétű művelődési, szórakozási formákat biztosítottak tagjaik számára. Közös vonásuk volt, hogy rendelkeztek számottevő mennyiségű könyvvel, és hogy csak tagjaik használhatták, kívülállók nem.

 

Az olvasóköröknél jelentősebb szerepet töltött be az 1904-ben megalakult Iparoskör könyvtára, amely tulajdonképpen a községi könyvtár közvetlen elődjének tekinthető, mert állományát 1952-ben átadta a községnek. Ennek a gyűjteménynek az alapját a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által 1905. novemberében adományozott 1000 korona értékű (319 kötet) könyv teremtette meg. Az Iparoskör fennmaradt jegyzőkönyvei bizonyítják, hogy ezek a művek még a 30-as évek elején is léteztek. Az Iparoskör állománygyarapítást és kölcsönzést is folytatott. Az állomány főleg ajándékozás útján kapott művekkel növekedett, 1934-ben már 1221 kötet volt. A könyveket zárt szekrényben tartották, és kezelője a könyvtárnok. A népkönyvtárból a község minden „megbízható” lakosa kölcsönözhetett, egyszerre csak 1-1 kötetet, legfeljebb kétheti időtartamra. Az olvasók számáról és a forgalom alakulásáról nyilvántartást vezettek.

A könyvtár 1927-ben nyomtatott könyvjegyzékkel rendelkezett, amely 1125 művet sorol fel. A háború zűrzavaros időszakában a könyvtár egy része megsemmisült. A megmaradt könyveket a mai KIOSZ helyiségbe szállították. Itt történt meg az első felszabadulás utáni kölcsönzés 1945. november 14-én.

 

Az 1950 őszén létesített szombathelyi körzeti könyvtár közreműködésével Vas megyében is megindult a népkönyvtárak szervezése. A szombathelyi járásban elsőként Csepreg kapott népkönyvtárat. 150 kötet művel. Ezeket a KIOSZ helyiségébe, az Iparoskör könyvei mellé telepítették, s mindkét könyvtárat ugyanaz a személy kezelte. A kétféle leltár, adminisztráció sok problémát okozott. Végül 1952. augusztus 1-gyel egyesítették az Iparoskör könyvtárát a községi népkönyvtárral, s az iparosok 521 művet adtak át. Az alapos selejtezése után az egyesített könyvtár állománya 530 kötet maradt, új helye pedig a jelenlegi 2. számú italbolt Kossuth utcai, hátsó, kb 15-20 négyzetméteres terme.

 

1954: Önálló népi könyvtár

A magyar könyvtárügyben kibontakozó gyors fejlődés kiindulópontja a 2042/13/1952. számú minisztertanácsi határozat, amely először fogalmazta meg a szocialista könyvtárpolitika célkitűzéseit, és rögzítette az új magyar szocialista könyvtárkultúra kialakításának feltételeit. A határozathoz kiadott 8720-2/1952. népművelési miniszteri utasítás kiemelte a tanácsok kötelességét a könyvtárügy támogatásában. Rendelkezett arról, hogy ahol a faluban van kultúrotthon, a könyvtárnak ott kell helyet adni. E határozat jelentős volt Csepreg vonatkozásában is. 1954. február 7-én a polgári iskola épületét – mint kultúrotthont – átadták a község művelődni vágyó közönségének, s egyik, 35 négyzetméteres alapterületű termét a könyvtár kapta meg. Így ír erről a Vas megye 1954. évi 183. száma: „Önálló népkönyvtár nyílt hétfőn, augusztus 2-án Csepregen 1000 kötet könyvvel. Már az első napokban is számosan keresték fel a könyvtárat.”

A jó úton meginduló fejlődést visszavetette az 1956-os ellenforradalom, melynek során a kölcsönzésben lévő művek nagy része elkallódott. A könyvtári kultúra fellendülését országosan is, és Csepregen is az 1956. évi 5. törvény megjelenése hozta magával, melynek nyomán a községi tanács községfejlesztési alapjából évente 2000 Ft-ot fordított könyvvásárlásra.

A további fejlődést a könyvtárak tanácsi kezelésbe adása jelentette. 1960-ban - a szombathelyi járásban elsőként – Csepreg könyvtárát adták tanácsi kezelésbe, így aztán most valóban gazdája lett a könyvtárnak.

Tervezhettek fűtésre, világításra, egyéb kiadásokra pénzösszegeket. Az állomány további gyarapodását hozta magával az ÁFÉSZ ajándéka: 2000 Ft értékű könyvtárát adta a községi könyvtárnak.

További előrehaladást jelentett, hogy 1962-ben a tanács új könyvespolcokat vásárolt, s a könyvtár szabadpolcos kölcsönzési formára tért át. A szabadpolcos rendszer bevezetése, a függetlenített könyvtáros beállítása magával hozta az olvasók és kölcsönzött kötetek számának növekedését.

Az Állami Könyvterjesztő Vállalattól való vásárlás átgondoltabb, rendszeresebb állományalakítást tett lehetővé.

1967-ben Tömörd és Tormásliget könyvtára a csepregi könyvtár fiókkönyvtára lett, így a könyvtárosnak a fiókok ellátására is kellett gondolnia.

A tárgyi feltételek 1969-ben kissé javultak: a könyvtár megkapta a művelődési ház 55 négyzetméter alapterületű helyiségét, ahol már helyben olvasásra is volt némi lehetőség. A könyvtár tulajdonképpen változatlan körülmények között működött 1977-ig, amikor a szomszédos iroda hozzácsatolásával egy 15 négyzetméteres „olvasószobát” lehetett kialakítani. Ám még a 70 négyzetméteres alapterület is kevés volt a 13858 kötet elhelyezésére, a 6-8 szék pedig nem oldotta meg a helyben olvasás, a kézikönyvtár használata iránt növekvő igényeket.

A községi tanács – felismerve a könyvtárnak a település életében betöltött pozitív szerepét – magáénak érezte a rossz működési feltételekből adódó gondot, és próbált segíteni. Tulajdonképpen már 1966 óta napirenden szerepelt egy új könyvtár megépítése, illetve átalakítási vagy felújítási munkákkal valamilyen más megoldás keresése. Több lehetőség, elképzelés után végül 1977-ben készült el egy olyan terv, amely figyelembe vette a „Szakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyvtárak távlati tervezéséhez” című dokumentumban szereplő normatívákat.

A könyvtár fejlődésében mérföldkövet jelentett az 1980-as év, amikor a mostoha körülmények után új, önálló épületbe költözhetett. Az esztétikus környezet, korszerű körülmények lehetővé tették a jobb minőségű munka kibontakozását.

A 305 négyzetméteres flexibilis térben gyermekrészleg, zenei részleg, és helyben olvasásra, tanulásra alkalmas olvasóövezet található. A szőnyegpadlós belső teret hangulatossá teszik a sötétszínű faburkolatot jól kiegészítő, narancssárga ALLMÉDIA-típusú könyvtári polcok. Megfelelő körülmények között 2 főállású és egy tiszteletdíjas könyvtáros látja el a könyvtári teendőket.

 

A helyi igényeket figyelembe véve számottevően megnövekedett a könyvállomány. A tanács, lehetőségeihez mérten, szinte évente emelte a könyvbeszerzési keretet. Jelenleg 50000,- Ft áll rendelkezésre könyvek gyarapítására. A könyvek mellé felsorakoztak a dokumentumok más fajtái: a diafilmek, hanglemezek és magnókazetták. Ma 150 hanglemez és 100 diafilm egészíti ki a könyvtár 18000 kötetes könyv- és folyóirat-állományát. Megkezdődött a helyismereti anyag gyűjtése is.

 

A könyvtár nagy gondot fordított katalógushálózata kiépítésére. Raktári, betűrendes keresztkatalógus, csoportképzéses szakkatalógus és irodalmi analitikus katalógus áll a tájékozódni kívánó olvasók rendelkezésére. Most készül a diafilmek és hanglemezek katalógusa.

Az esztétikus környezet, a jó ütemben gyarapodó, megfelelően feltárt állomány, a hangzó anyagok és hangdokumentumok használatához szükséges technikai berendezések vonzzák a látogatókat. Jelentősen megnőtt az olvasók és kölcsönzött művek száma. 1979-ben 694 fő, 1983-ban 26056 kötetet vittek ki az olvasók.

 

A könyvtár a kölcsönzésen és tájékoztatáson túl fő feladatának tartja az általános iskolai tanulók önálló ismeretszerzésre nevelését és olvasóvá nevelését. Ezért rendezvényeinek zömét e korosztály számára tervezi.

Rendszeresek a könyvtárban tartott különféle szaktárgyi könyvtári órák, a könyvtárhasználati foglalkozások, író-olvasó találkozók és napközis foglalkozások, őrsgyűlések.

Ezek a programok sajátos könyvtári eszközökkel egészítik ki és teszik hatékonyabbá az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, elősegítik a könyv és könyvtár megszerettetését.

A tervszerű foglalkozások hatékonyságát, eredményét mutatja, hogy az általános iskolai tanulók 85,3 %-a a könyvtár beiratkozott olvasója.

 

A könyvtár fontos feladatának tartja a felnőtt lakosság szakmai műveltségének emelését, az önművelés fontosságának felismertetését. A művelődési ház szakköreihez, ismeretterjesztő előadásaihoz a könyvtár rendszeresen kiállításokat és irodalomjegyzékeket készít. Ajánló bibliográfiákkal segít a kisegítő és háztáji gazdaságok aktuális problémáinak megoldásában.

A zenei részleg adta lehetőségek felhasználásával, zenei előadások tartásával a zenei ismeretek bővítését tűzte ki céljául a könyvtár.

A szolgáltatások egy új formája, hogy 1982. évtől a könyvtár munkatársai házhoz viszik a könyveket olyan idős, beteg embereknek, akik egyébként nem tudnának eljutni az intézménybe.

 

Sági Ferencné

 

 

Források

Farkas Sándor: Csepreg mezőváros története. Bp. 1887. Franklin ny. 495. p.

Csepregi főszolgabíró 1894. évi iktatókönyve. 1894. február 27. Sopron, Levéltár.

Csepregi főszolgabíró iratai. Sopron, Levéltár.

A Csepregi Főszolgabíró Hivatal 1903., ill. 1904. évi iktatókönyve. Sopron. Levéltár.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának jelentései. 1905-1913. IV. köt. 12-13. p.

Csepregi Iparoskör Könyvtárának jegyzéke 1927. Összeállította Karlovits Imre Sopron, 1927. Goldschmied Nyomda.

Csepregi népkönyvtár használati nyilvántartása 1943-1946. Sopron, Levéltár.

Pethő Gyula: A szombathelyi járás községi könyvtárainak fejlődése. – Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Évkönyve (1969-1970.) Vas megyei nyomda, Szombathely, 1970. 156. p.

Rákóczi Károly volt könyvtárosnak a csepregi könyvtár irattárában talált feljegyzései.

Pethő Gyula i. m. 24. p.

Sági Ferencné: A közművelődési könyvtár története

keresés

rendezvénynaptár

HKSzCsPSzV
12
3456789
101112131415
17181920212223
24252627282930

könyvajánló

David Long
David Long: Mi vagyunk az ókori rómaiak - Ismerd meg az embert a történelem mögött
Mi vagyunk az ókori rómaiak - Ismerd meg az embert a történelem mögött

folyóirat ajánló

IPM 2022/12
IPM 2022/12

könyvtári kölcsönzés

Online könyvtár

fotógaléria ajánló

Szüret 2022
2022.09.16. 18:00
fotógaléria megtekintése

partnerek

Márk Rosarium - Acsád
MÁRK ROSARIUM – A „RÓZSAEMBER” HAGYATÉKA

MÁRK GERGELY, a legnagyobb magyar rózsanemesítő több mint 700 fajtáját bemutató, látogatható gyűjteményes kert került kialakításra Acsádon.

facebook